Vilkår og betingelser for Skiinfo

Formålet med disse generelle betingelser er at definere de vilkår og betingelser for levering af tjenesterne på hjemmesiden Skinfo.dk, i det følgende benævnt “Tjenesten”, og betingelserne for brugerens brug af Tjenesten.

Enhver adgang til og/eller brug af webstedet www.skiinfo.dk indebærer accept og overholdelse af alle vilkårene i disse betingelser og deres ubetingede accept. De udgør derfor en “kontrakt” mellem tjenesten og brugeren.

Hvis en bruger ikke ønsker at acceptere alle eller dele af disse vilkår og betingelser, anmodes han eller hun om at afstå fra at bruge tjenesten.

 

1./ Juridisk information

Webstedet Skiinfo.fr er udgivet af :

Mountain News LLC
101 Santa Cruz Avenue #37
Los Gatos, CA
95031, USA

MOMS ID: US85-3300684
Telefon: +1 408-444-9001

Direktør for offentliggørelsen, juridisk ansvarlig, er Chad Dyer, CEO / global administrerende direktør

Skiinfo er et selskab i MountainNews Group

Mountain News LLC
101 Santa Cruz Avenue #37
Los Gatos, CA
95031, USA

 

2./ Definitioner

► Bruger: Brugeren er enhver person, der bruger webstedet eller en af de tjenester, der tilbydes på webstedet.
► Brugerindhold: Udtrykket “Brugerindhold” henviser til de data, som brugeren overfører i de forskellige sektioner af webstedet.
► Medlem: Udtrykket “medlem” henviser til en bruger, der er identificeret på webstedet.
► Bruger-ID: Udtrykket “bruger-id” henviser til de oplysninger, der er nødvendige for at identificere en bruger på webstedet for at få adgang til områder, der kun er forbeholdt medlemmer.
► Adgangskode: “Adgangskoden” er en fortrolig oplysning, som brugeren skal holde hemmelig, og som gør det muligt for ham/hende at bevise sin identitet, når den bruges sammen med hans/hendes identifikator.

 

3./ Adgang til tjenesten

Tjenesten er gratis tilgængelig for alle brugere med internetadgang. Alle omkostninger i forbindelse med adgang til tjenesten, uanset om det drejer sig om hardware, software eller internetadgang, er udelukkende brugerens ansvar. Brugeren er alene ansvarlig for, at hans/hendes computerudstyr og internetadgang fungerer korrekt.

Visse dele af webstedet er kun forbeholdt medlemmer, efter at de har identificeret sig ved hjælp af deres brugernavn og adgangskode.

Skiinfo forbeholder sig ret til ensidigt og uden forudgående varsel at nægte adgang til tjenesten til enhver bruger, som ikke overholder disse brugsbetingelser.

Skiinfo gør en rimelig indsats for at sikre kvalitetsadgang til tjenesten, men er ikke forpligtet til at gøre dette.

Skiinfo er ikke ansvarlig for netværks- eller serverfejl eller andre begivenheder uden for rimelig kontrol, der forhindrer eller forringer adgangen til tjenesten.

Skiinfo forbeholder sig ret til at afbryde, midlertidigt suspendere eller ændre uden varsel adgang til hele eller en del af tjenesten for at sikre vedligeholdelse eller af andre årsager, uden at afbrydelsen giver anledning til nogen forpligtelse eller erstatning.

4./ Intellektuel ejendomsret

Brugen af denne tjeneste er forbeholdt strengt personlig brug. Enhver reproduktion eller gengivelse, helt eller delvist, til andre formål på et hvilket som helst medium er forbudt. Manglende overholdelse af dette forbud udgør en overtrædelse, som kan medføre civilretligt og strafferetligt ansvar for den, der overtræder forbuddet.

Officielle meddelelser om ophavsret findes på dette websted. Alle rettigheder forbeholdes. Den internationale ophavsretslovgivning beskytter alle billeder, tekster, programmer og andre materialer på dette websted (i det følgende benævnt “webstedselementer”). Enhver kommerciel brug af ethvert element på webstedet er forbudt, medmindre Skiinfo France udtrykkeligt har givet skriftlig tilladelse hertil. Du accepterer ikke at ændre eller slette ophavsret, varemærker eller andre meddelelser om ejendomsret fra de materialer, der vises på eller downloades fra dette websted, og du anerkender, at du ikke erhverver nogen ejendomsrettigheder ved at bruge dette websted eller webstedets elementer.

Brugeren er alene ansvarlig for det brugerindhold, som han/hun lægger online via tjenesten, samt de tekster og/eller meninger, som han/hun formulerer. Han/hun forpligter sig navnlig til at sikre, at disse oplysninger ikke er af en sådan art, at de kan skade tredjemands legitime interesser, uanset hvem de måtte være. I den forbindelse garanterer han/hun Skiinfo mod enhver form for regres, der direkte eller indirekte er baseret på disse kommentarer og/eller data, og som nogen måtte anlægge mod Skiinfo. Han forpligter sig navnlig til at betale de beløb, uanset hvad de måtte være, der følger af en tredjemands regres mod Skiinfo, herunder retsafgifter og sagsomkostninger.

Skiinfo forbeholder sig ret til at slette hele eller dele af brugerindholdet til enhver tid og af enhver grund uden forudgående varsel eller begrundelse. Brugeren vil ikke kunne gøre krav gældende i denne henseende.

 

5./ Personlige oplysninger

For at respektere brugernes privatliv forpligter Skiinfo.dk sig til at sikre, at indsamling og behandling af personlige oplysninger på dette websted sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning og RGPD.

Du kan få flere oplysninger om databeskyttelse ved at læse Privatlivspolitik.

 

6./ Indsendelse af bekendtgørelser og andet indhold

Det er vores politik at gennemgå hver brugeranmeldelse og brugerrapport (“anmeldelse”), der offentliggøres på Skiinfo, omhyggeligt for at sikre, at sprog og indhold er passende. Meddelelser, der indeholder obskønt, truende eller potentielt ærekrænkende sprog, skal fjernes.

Meddelelser vil også blive slettet, hvis de indeholder:

• Selvpromoverende kommercielle webadresser eller e-mailadresser

• Forkortede, svært forståelige anmeldelser med et eller to ord (f.eks. “Vail stinker!!” eller “Chamonix er fedt!!”)

• Overtrædelse af den accepterede web-etikette. (f.eks. alt i store bogstaver osv.)

• Gentagne ord. Flere meddelelser slettes

• Manglende relevans for ejendommen, restauranten eller overnatningsstedet

• Hadtale eller irrelevant politisk dagsorden

• Ubegrundede påstande om sikkerhedsproblemer af enhver art

7./ Ansvarsgrænser

Webstedet Skiinfo.dk er et websted med turistinformation om skisportssteder og især om deres sneforhold.

De oplysninger, der offentliggøres på Skiinfo.dk, stammer fra kilder, der anses for pålidelige (turistkontorer, skisportstjenester, regionale turistkomitéer…). Skiinfo kan dog ikke garantere for nøjagtigheden eller relevansen af disse data. Desuden er oplysningerne på dette websted udelukkende til orientering og udgør ikke nogen form for rådgivning eller anbefaling af nogen art.

Skiinfo kan derfor ikke på nogen måde holdes ansvarlig for brugen af de oplysninger og det indhold, der er tilgængelige på webstedet. Brugeren er alene ansvarlig for at anvende de oplysninger, der stilles til rådighed på webstedet, korrekt, med omtanke og med omtanke.

Desuden accepterer brugeren at holde Skiinfo skadesløs for enhver skade, der direkte eller indirekte er relateret til brugen af tjenesten.

Adgang til visse dele af Skiinfo.dk-webstedet kræver brug af et bruger-id og en adgangskode. Adgangskoden, som brugeren selv vælger, er personlig og fortrolig. Brugeren forpligter sig til at holde adgangskoden hemmelig og til ikke at videregive den på nogen som helst måde. Brugen af bruger-id og adgangskode på internettet sker på brugerens eget ansvar. Det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte sine egne data mod ethvert angreb.

Skiinfo forpligter sig dog til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at garantere sikkerheden og fortroligheden af de overførte oplysninger. Brugeren informeres om, at en eller flere cookies, som ikke indeholder personlige oplysninger, kan blive placeret på hans harddisk for at sikre hans identifikation.

Brugeren anerkender, at han/hun er klar over internettets begrænsninger og begrænsninger og erkender derfor, at det er umuligt at give en fuldstændig garanti for sikkerheden i forbindelse med dataudveksling. Skiinfo kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af overførsel af oplysninger, herunder oplysninger om login og/eller adgangskode, via tjenesten.

Skiinfo kan under ingen omstændigheder, inden for rammerne af gældende lovgivning, holdes ansvarlig for direkte eller indirekte, materielle eller immaterielle skader eller tab af enhver art, som skyldes manglende adgang til tjenesten eller enhver brug af tjenesten. Udtrykket “brug” skal forstås i bredeste forstand, dvs. enhver brug af webstedet, uanset om den er lovlig eller ej.

Brugeren forpligter sig generelt til at overholde alle gældende regler i Danmark.

 

8./ Hyperlinks

Skiinfo.dk-webstedet indeholder hyperlinks til websteder, der er udgivet og/eller forvaltes af tredjeparter.

Brugeren anerkender, at Skiinfo ikke kontrollerer disse eksterne ressourcer og ikke kan holdes ansvarlig for deres indhold.
I det omfang der ikke udøves nogen kontrol over disse eksterne ressourcer, anerkender brugeren, at Skiinfo ikke påtager sig noget ansvar for tilgængeligheden af disse ressourcer og ikke kan holdes ansvarlig for deres indhold.

 

9./ Højere magt

Skiinfo kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af force majeure eller begivenheder, som ligger uden for Skiinfo’s kontrol.

 

10./ Udviklingen af denne kontrakt

Skiinfo forbeholder sig ret til at ændre vilkår, betingelser og meddelelser i denne aftale til enhver tid.

.
Brugeren rådes derfor til regelmæssigt at konsultere den seneste version af brugsbetingelserne, der findes på webstedet www.skiinfo.dk.

 

11./ Varighed og ophør

Denne kontrakt er indgået på ubestemt tid fra det tidspunkt, hvor brugeren bruger tjenesten.

 

12./ Gældende ret og jurisdiktion

De juridiske regler, der gælder for indhold og dataoverførsler på og omkring webstedet, er fastsat i fransk lovgivning. I tilfælde af en tvist, der ikke kan løses i mindelighed, er det kun de franske domstole inden for appelretten i Paris, der har kompetence.

 

13./ Gode tilbud/kampagner og snerapporter

Turistkontorerne på de feriesteder, der er opført på Skiinfo.dk, har mulighed for at offentliggøre deres turisttilbud (i form af all-inclusive ophold eller overnatningstilbud) samt deres snemeldinger på dette websted. Disse turistvirksomheder er alene og udelukkende ansvarlige for lovligheden, rigtigheden, fuldstændigheden og opdateringen af oplysningerne om deres produkter (priser, udstyr, beskrivende elementer…) og deres snedækning (højde og kvalitet af sneen, vejr, temperaturer, vind…). Skiinfo kan ikke holdes ansvarlig i denne henseende.

Vilkår for brug opdateret 12. marts 2022.

Copyright © 1995-2024  Mountain News LLC.  All rights reserved.